Estimat de livrare:

Vezi cand poti intra in posesia produsului

Vandut de:

eMAG

  • Livrare in doua ore

  • Livrare in aceeasi zi

  • Deschiderea coletului la livrare

Produse similare

Descriere

Jurisprudenta fiscala. Volumul I. Procedura fiscala - Mihai Bragaru, Violeta Zidaru Acest prim volum face parte dintr-o serie mai larga la conceperea careia au fost avute in vedere solutiile pronuntate in materia procedurii fiscale de instantele nationale, in special cazurile de referinta si la care practicienii in contencios fiscal ar trebui sa se raporteze in activitatea lor.
Cuprins
Abrevieri....................................................................................XIII
I. Raspunderea autoritatii publice pentru prejudiciile cauzate
persoanelor prin acte administrative fiscale ..................................1
1. Contencios administrativ. Actiune in despagubiri. Procedura
prealabila ...................................................................................... 1
2. Contencios administrativ. Actiune in despagubiri. Termen de
prescriptie ................................................................................... 4
3. Contencios administrativ. Actiune in despagubiri. Termen de
prescriptie. Determinarea prejudiciului ........................................ 9
4. Acte administrative fiscale anulate de instanta judecatoreasca.
Solicitarea de daune morale. Admisibilitate. Criterii de apreciere
a prejudiciului moral ................................................................. 13
5. Antrenarea raspunderii organelor fiscale pentru neexecutarea
imediata a deciziei de anulare a procesului-verbal de control...... 19 II. Liberul acces la informatiile de interes public.
Secretul fiscal................................................................................ 21
6. Solicitarea unor informatii care se gasesc pe site-ul institutiei
publice. Lipsa incalcarii dreptului de acces la informatiile
publice...................................................................................... 21
7. Informatii de interes public. Publicarea pe site-ul autoritatii
publice a informatiilor solicitate. Obligarea autoritatii publice
de a comunica informatiile de interes public in modalitatea
aleasa de solicitant .................................................................... 24
8. Cerere adresata D.G.F.P. Satu Mare privind comunicarea unor
copii de pe anexele bugetului Consiliului Judetean Satu Mare.
Incidenta dispozitiilor referitoare la secretul fiscal.
Modalitate de acces la informatii ............................................... 25
9. Solicitarea unor informatii fiscale despre doua cabinete
individuale de avocatura. Incidenta dispozitiilor art. 11
C.proc.fisc si art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544/2001........ 28
Cuprins
VI
10.Cerere adresata organelor fiscale pentru comunicarea unor
documente intemeiata pe Legea nr. 544/2001.
Lipsa caracterului de informatii de interes public ....................... 31
11. Solicitare adresata organului fiscal pentru furnizarea unor
informatii. Secret fiscal. Informatii exceptate de la liberul
acces la informatiile de interes public. ....................................... 33
12.Cerere adresata de executorii bancari unei primarii pentru
furnizarea unor informatii in legatura cu debitorii bancii persoane
fizice. Inaplicabilitatea Legii nr. 544/2001. Aplicabilitatea
art. 11 C.proc.fisc. ..................................................................... 35 III. Dreptul contribuabilului de a fi ascultat................................ 41
13.Cerere de revizuire formulata in temeiul art. 21 alin. (2) din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004. Conditii. Act administrativ
fiscal. Principiul dreptului contribuabilului de a fi ascultat.
Nerespectare. Consecinte........................................................... 41
IV. Raspunderea fiscala................................................................ 60
14.Raspundere solidara. Art. 27 alin. (1) lit. a) C.proc.fisc. Conditia
preexistentei starii de insolvabilitate a debitorului ...................... 60
15.Raspundere solidara. Art. 27 alin. (1) lit. a) C.proc.fisc.
Nelegalitate............................................................................... 68
16.Raspundere solidara. Art. 27 alin. (1) lit. a) C.proc.fisc.
Legalitate. Notiunea de rea-credinta. Interpretare....................... 70
17.Atragerea raspunderii solidare a administratorului societatii
insolvabile in conditiile art. 27 alin. (1) lit. b) C.proc.fisc.
Conditii. Nedovedirea relei-credinte............................................ 76
18.Raspundere solidara. Art. 27 alin. (2) lit. a) C.proc.fisc.
Legalitate.................................................................................. 80
19.Raspundere solidara. Art. 27 alin. (2) lit. a) C.proc.fisc. Societatea
debitoare declarata in stare de insolventa. Conditiile atragerii
raspunderii solidare ................................................................... 83
20.Raspundere solidara. Art. 27 alin. (2) lit. a) C.proc.fisc.
Societati aflate sub control comun ............................................. 88
21.Decizie prin care se atrage, pe cale administrativa, raspunderea
solidara a unei alte persoane juridice, alta decat cea aflata in
insolventa, in conditiile art. 27 alin. (2) lit. a) si c)
C.proc.fisc. Inaplicabilitatea art. 36 din Legea nr. 85/2006 ......... 94
Cuprins
VII
22.Raspundere solidara. Art. 27 alin. (2) lit. b) si c) C.proc.fisc.
Legalitate.................................................................................. 98
23.Raspundere solidara. Art. 27 alin. (2) lit. c) C.proc.fisc.
Legalitate................................................................................ 104
24.Atragerea raspunderii solidare. Conditii. Art. 27 alin. (2) lit. c)
C.proc.fisc. Distinctie intre cazurile de atragere a raspunderii
solidare prevazute la alin. (1) si cele prevazute la alin. (2)
ale art. 27 C.proc.fisc............................................................... 115
25.Raspundere solidara. Art. 27 alin. (2) lit. c) C.proc.fisc.
Legalitate................................................................................ 118
26.Atragerea raspunderii solidare a tertului poprit in temeiul
art. 149 C.proc.fisc. Nelegalitate.............................................. 124
27.Raspundere solidara. Art. 27 C.proc.fisc. Obligativitatea
parcurgerii procedurii prealabile. Tardivitate............................ 127
28.Atragerea raspunderii solidare. Contestatie. Suspendarea
procedurii de solutionare a contestatiei. Nelegalitate ................ 130
29.Raspundere solidara. Art. 27 C.proc.fisc. Suspendarea
executarii actului administrativ fiscal....................................... 134
30.Decizie de atragere a raspunderii solidare. Suspendarea
executarii actului administrativ fiscal. Nelegalitate................... 137
31.Raspundere solidara. Art. 27 C.proc.fisc. Casare cu trimitere
spre rejudecare........................................................................ 140
32.Raspundere solidara. Art. 27 C.proc.fisc. Neconstituirea legala a
cadrului procesual. Lipsa de rol activ a instantei de fond.
Incalcarea principiului contradictorialitatii si a principiului
disponibilitatii. Casare cu trimitere spre rejudecare .................. 145
33.Raspundere solidara. Art. 27 C.proc.fisc. Conditii.
Neintroducerea in cauza a societatii debitoare aflate in
stare de insolvabilitate. Casare cu trimitere spre rejudecare ...... 148 V. Actul administrativ fiscal....................................................... 153
34. Proces-verbal de control fiscal. Natura juridica. Diferenta fata de
procesul-verbal de cercetare la fata locului emis in baza art. 57
C.proc.fisc............................................................................... 153
35.Adresa emisa de organul fiscal prin care a fost incunostintat
contribuabilul cu privire la anumite obligatii catre bugetul
de stat. Natura juridica............................................................. 156
Cuprins VIII
36.Adrese prin care autoritatea publica comunica solicitantului
punctul de vedere referitor la problemele ridicate de petent. Acte
emise in cadrul activitatii de indrumare a contribuabililor......... 158
37.Adresa a Ministerului Finantelor Publice prin care se exprima
un punct de vedere. Actiune in contencios administrativ.
Inadmisibilitate ....................................................................... 160
38.Adresa emisa de ANAF. Natura juridica. Actiune in contencios
administrativ. Inadmisibilitate ................................................. 163
39.Notificare emisa in baza Legii nr. 161/2003. Natura juridica .... 166
40. Fisa sintetica pe platitor. Natura juridica. Actiune in contencios
administrativ ........................................................................... 169
41. Fisa sintetica pe platitor. Natura juridica. Actiune in contencios
administrativ. Inadmisibilitate ................................................. 172
42.Nota de constatare intocmita de Garda Financiara.
Natura juridica ........................................................................ 174
43. Facilitati fiscale. Adresa prin care organul fiscal a comunicat
pierderea valabilitatii inlesnirii la plata. Natura juridica............ 177
44. Facilitati fiscale. Adresa prin care organul fiscal a comunicat
pierderea facilitatii fiscale. Necontestare. Natura juridica a adresei
prin care s-a comunicat pierderea facilitatii fiscale. Datorarea de
majorari de intarziere pe perioada acordarii facilitatii fiscale .... 181
45. Proces-verbal de control incheiat de organele fiscale ca urmare
a solicitarii DIICOT. Natura juridica........................................ 185
46. Inspectie fiscala. Proces-verbal de control incheiat de organele
fiscale la cererea organului de cercetare penala.
Natura juridica ........................................................................ 188
47.Nota de constatare intocmita de Garda Financiara. Actiune in
contencios administrativ. Inadmisibilitate ................................ 194
48.Nota de constatare intocmita de Garda Financiara.
Natura juridica ........................................................................ 196
49.Decizie referitoare la obligatiile de plata acesorii. Lipsa motivarii
actului administrativ fiscal. Consecinte.................................... 199
50. Impozit pe cladiri. Nemotivarea deciziei de impunere.
Nulitate................................................................................... 203
51.Act administrativ fiscal. Comunicare viciata. Repunerea in
termenul de formulare a contestatiei ........................................ 210
52.Act administrativ fiscal. Comunicare prin publicitate.
Contestatie. Tardivitate............................................................ 212
Cuprins IX
53.Act administrativ fiscal. Comunicare prin publicitate.
Legalitate................................................................................ 215
54.Act administrativ fiscal. Comunicarea prin publicitate.
Actiune in contencios administrativ. Termen de prescriptie ...... 218
55.Act administrativ fiscal. Comunicarea prin publicitate.
Contestatie respinsa ca tardiv formulata. Intelesul sintagmei
„imprejurare mai presus de vointa sa”...................................... 221
56. Proces-verbal de control. Comunicare viciata........................... 223
57.Act administrativ fiscal. Comunicare ....................................... 224
58.Act constatator emis de organele vamale. Comunicare.
Incidenta dispozitiilor Codului de procedura civila................... 226
59.Act constatator emis de organele vamale. Comunicare.
Incidenta dispozitiilor Codului de procedura civila................... 231
60.Act administrativ fiscal. Efectele comunicarii prin publicitate
cu rea-credinta ........................................................................ 234
61.Decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii. Dovada
comunicarii. Sarcina probei ..................................................... 238
62. Cerere pentru obligarea Ministerului Finantelor de a emite un act
administrativ de autoritate care sa interpreteze o dispozitie
legala. Netemeinicie................................................................ 243
63. Exceptia de nelegalitate a prevederilor Ordinului ministrului
economiei si finantelor nr. 1364/2007. Respingere................... 245
64.Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor
informatice. Titlu executoriu. Lipsa semnaturii si a stampilei.
Legalitate................................................................................ 247
65.Acte administrative prin care s-au stabilit obligatii fiscale
principale. Compensarea obligatiilor fiscale cu TVA de rambursat.
Anularea actelor administrative fiscale. Cerere de restituire.
Decizie emisa de organul fiscal prin care se admite partial
cererea de restituire a sumei solicitate. Principiul „accesorium
sequitur principale”................................................................ 250
66.Act administrativ care a intrat in circuitul civil si a produs efecte
juridice. Revocare. Nelegalitate. Calea legala de desfiintare ..... 256
VI. Administrarea si aprecierea probelor .................................. 261
67. Expertiza fiscala judiciara efectuata de un expert contabil,
si nu de un consultant fiscal. Consecinte .................................. 261
Cuprins
X
68. Eludarea legislatiei fiscale. Nedepunerea declaratiilor fiscale.
Estimarea bazei de impunere ................................................... 267
VII. Termene .............................................................................. 275
69. Termene. Mod de calcul .......................................................... 275
70. Termenul de solutionare a contestatiei impotriva actelor
administrative fiscale. Natura juridica...................................... 277
71. Termenul de solutionare a contestatiei in procedura
administrativa. Actiune in contencios administrativ inainte de
emiterea deciziei de solutionare a contestatiei.
Inadmisibilitate ....................................................................... 282
72. Termene. Natura juridica a termenului de 45 de zile pentru
solutionarea contestatiei .......................................................... 287
73. Termene. Prelungirea termenului. Intelesul sintagmei
„informatie suplimentara relevanta”......................................... 291
74. Cerere pentru deschiderea rolului fiscal. Prelungirea termenului
de solutionare a cererii. Necesitatea obtinerii unor informatii
suplimentare relevante pentru solutionarea cererii .................... 294
75. Contestatie. Prelungirea termenului de solutionare
a contestatiei. Conditii............................................................. 297
76.Cerere de repunere in termenul de exercitare a cailor de atac.
Intelesul sintagmei „imprejurare mai presus de vointa sa” ........ 301
77. Inlesniri la plata creantelor fiscale. Nerespectarea conditiilor
de acordare a inlesnirilor la plata. Consecinte. Invocarea
deprecierii cursului valutar drept caz de forta majora ............... 302
78.Neplata creantelor fiscale ca urmare a faptului ca au existat
anumite dificultati de incasare a creantelor de la proprii
debitori. Invocarea fortei majore.............................................. 306
VIII. Inregistrarea fiscala si evidenta contabila si fiscala.......... 308
79. Inregistrare fiscala. Punct de lucru. Notiune............................. 308
80. Inregistrare fiscala eronata. Societate comerciala ce are infiintat
un punct de lucru cu mai mult de 5 salariati. Obligatia inregistrarii
fiscale a punctului de lucru. Nerespectare. Consecinte.............. 313
81. Societate comerciala. Inregistrare la Oficiul Registrului
Comertului. Necompletarea unor date privind vectorul fiscal.
Consecinte .............................................................................. 317
Cuprins
XI
82.Ordin al presedintelui ANAF de aprobare a Listei contribuabililor
declarati inactivi. Declararea ca inactiva a unei societati
comerciale in mod eronat. Emiterea unui nou ordin
al presedintelui ANAF de eliminare a societatii comerciale din
Lista contribuabililor declarati inactivi. Efecte. Actiune in
contencios administrativ de anulare in parte a primului ordin ... 327
83.Dispozitie de masuri. Solicitarea intocmirii si prezentarii
dosarului preturilor de transfer. Persoane juridice afiliate ......... 334
IX. Stabilirea creantelor fiscale.................................................. 344
84. Impozit pe cladiri. Instiintare de plata. Natura juridica ............. 344
85. Impozite si taxe locale. Instiintare de plata. Natura juridica.
Stabilirea impozitelor si taxelor locale ..................................... 349
86.Decizie de impunere din oficiu. Persoana fizica care obtine
venituri din activitati independente. Obligativitatea depunerii
declaratiei de venit global........................................................ 353
X. Inspectia fiscala...................................................................... 357
87.Competenta materiala si teritoriala. Inspectie fiscala efectuata de
catre Directia Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF la un mare
contribuabil. Nelegalitate......................................................... 357
88.Verificare a camerei de conturi judetene la o primarie.
Competenta. Obligarea unitatii administrativ teritoriale la plata
impozitelor si contributiilor sociale aferente unor drepturi banesti.
Nelegalitate............................................................................. 364
89.Aviz de inspectie fiscala. Recurs gratios. Tardivitate................ 370
90. Inspectie fiscala. Principiul unicitatii controlului.
Nerespectare ........................................................................... 373
91. Inspectie fiscala. Incalcarea principiului unicitatii
inspectiei fiscale...................................................................... 378
92. Inspectie fiscala. Preluarea unor sume stabilite printr-un proces
verbal de control anterior in noul proces verbal de control.
Nelegalitate............................................................................. 384
93. Inspectie fiscala. Reverificare. Conditii.................................... 387
94. Inspectie fiscala. Reverificare. Conditii. Solicitari ale
organelor de urmarire penala ................................................... 391
95. Inspectie fiscala. Reverificare. Nemotivarea deciziei de
reverificare. Consecinte........................................................... 394
Cuprins
XII
96.Control fiscal. Reverificare. Date suplimentare necunoscute
organelor de control fiscal ....................................................... 400
97.Raport de inspectie fiscala si decizie de impunere intocmite la
aceeasi data. Contestatie. Respingerea contestatiei
ca inadmisibila. Nelegalitate.................................................... 402
98.Decizie de impunere emisa de organele de inspectie fiscala.
Nemotivare. Consecinte .......................................................... 406

Accesorii compatibile

Specificatii

Caracterisitici generale

Autor Mihai Bragaru, Violeta Zidaru
Editura C H BECK
Gen Drept
Limba Romana
Subgen Carte Juridica
ISBN 9789731157207

Producator: C.H. Beck

eMAG.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare. Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului.

Folosite impreuna

Review-uri

Fii primul care scrie un review

Spune-ti parerea acordand o nota produsului

Alti utilizatori au fost interesati si de...

Intrebarile si raspunsurile clientilor

Ai nelamuriri?

Pune o intrebare si poti primi raspuns de la comunitate.